•  

Auga personalo kiekis įmonėje, o veiklos efektyvumas mažėja?
Atlikite diversinę funkcinę analizę ir gaukite efektyvius sprendimus!         


Diversinė Funkcinė analizė, toliau – DFA


DFA KONSULTACINIO PROJEKTO POREIKIS

 • Pastebite, kad personalo kiekis įmonėje auga, o veiklos efektyvumas ir rezultatyvumas mažėja?
 • Atsiranda pojūtis, kad anksčiau mažesnis darbuotojų kiekis atlikdavo tokias pačias darbo apimtis?

Mūsų požiūriu, tai pirmieji sistemos valdymo krizės požymiai. Tokioje situacijoje verta atlikti visos gamybos, jos atskirų dalių arba viso verslo procesų valdymo sistemos reorganizaciją.


KONSULTANTĖ APIE TEMĄ

Bet kuri gamybinė ar verslo sistema, nepriklausomai nuo jos veiklos sferos ir kompanijos apimčių yra sudaryta iš atskirų elementų – verslo procesų, kurie turi atitikti apsibrėžtų strateginių tikslų realizavimui. Vystantis kompanijai, firmos procesai patiria pokyčius ir kaip taisyklė – dažniausiai jie nėra aprašyti. Tokia situacija  neleidžia tų procesų kokybiškai analizuoti siekiant juos pagerinti.

– Nelli Orlovskaja –


KONSULTACINIS PROJEKTAS SKIRTAS

 • jei suvokiate, kad kažkas eina ne taip, kaip norėtumėte ir ne iki galo suprantate priežasties;
 • jei daugelis dalykų įmonėje jums tapo rutiniškai-įprastais ir nebe viską pastebite iš vidaus;
 • jei jaučiate, kad prarandate valdymo įtaką;
 • jei darbas tarsi “verda”, o rezultatai nepateisina lūkesčių;
 • jei jūsų netenkina tai, kaip sprendžiami procesiniai klausimai įmonėje;
 • jei priėmėte sprendimą automatizuoti tam tikrus procesus

Jums reikalingas kvalifikuotas žvilgsnis iš šalies – nepriklausoma ekspertinė visų valdymo sistemų diagnostika!


IŠORINIŲ KONSULTANTŲ VERTĖ

Kompleksinė įmonės diagnostika (gamyba, logistika, rinkodara, pardavimai, personalas ir t.t.) yra efektyviausias būdas išryškinti ir išsiaiškinti problemas. Vienos problemos yra kitų problemų atsiradimo šaltinis, o jų persidengimas apsunkina galimybę išryškinti esminę veiklos būklės priežastį.

Dažnai atlikti organizacinę įmonės diagnostiką savomis jėgomis tiesiog neįmanoma dėl subjektyvumo faktoriaus ir (arba) asmeninio vidinių firmos ekspertų nesuinteresuotumo.


KONSULTANTAS APIE TEMĄ

Siekiant pagerinti procesus, visų pirma juos reikia aprašyti, vėliau – išryškinti prieštaravimus, trukdančius sistemos vystymuisi, t.y. diagnozuoti sistemas “Gamyba” ir “Verslo-procesai” ir tik tada sukurti sprendimus jų optimizavimui.

– Markas Lučinas  –


REZULTATAI ATLIEKANT DFA

 • kompanijos būklės informacijos naujumas;
 • šakninės problemos atradimas, kurią išsprendus išsispręs ir daugelis kitų arba sumažės destruktyvi jų įtaka;
 • “siaurų” vietų atradimas ir priežasties-pasekmės ryšių suvokimas;
 • raktinių sistemos funkcinių mazgų ir jų optimalios sąveikos schemos sukūrimas;
 • esant aiškiems įvertinimams bei profesionalioms DFA analitikų rekomendacijoms – naujų veiklos būdų ir prioritetų optimizavimas;
 • įvairialypis visos įmonės struktūros ir žmogiškojo sistemos potencialo įvertinimas.

DFA, tai įvairialypis kompleksinis algoritmuotas bet kurios sistemos auditas.


SĄVOKA SISTEMA

Ši sąvoka apima: firmą arba gamybinę įmonę; techologinį procesą; tam tikrą kolektyvą ar tikslinę bendruomenę; projektą; esamą ar kuriamą strategiją; produktą (esamą ar kuriamą); situacija; tam tikrais atvejais – konkrečią asmenybę; ir t.t.


DFA IŠRYŠKINA

 • organizacinių, technologinių ir techninių visos sistemos konstrukcijų atsparumą;
 • funkcinių-raktinių mazgų kokybę;
 • sistemos “sveikatos lygį” ir jos silpnąsias-stipriąsias puses;
 • papildomus ir nematomus resursus;
 • raktinių sistemos figūrų atitikimą jų funkcinėms pareigybėms;
 • akivaizdžius ir paslėptus, sąmoningus ir nesąmoningus sistemos “diversantus” ir “maištininkus”;
 • tikrus arba kuriančius lojalaus darbuotojo iliuziją asmenis;
 • ir t.t.

DFA ĮGYVENDINIMO ALGORITMAS

Organizacinės (kompleksinės) diagnostikos esmė – įmonės būsenos esamuoju laiko momentu nustatymas (struktūros kokybė, tikslai, padėtis rinkoje), įvairių organizacijos problemų kompleksinis išryškinimas bei jų parodymas užsakovui.

Daugelis vadovų linkę nuo sudėtingų problemų iškart pereiti prie sprendimų, praleidžiant priežasčių išsiaiškinimo stadiją. Kad atskirti šaknines priežastis nuo priežasčių-simptomų, reikia naudoti specialius diagnozavimo metodus (diagnozavimo interviu, problemų grupavimo metodas, priežasties-pasekmės analizės metodas, papildomų resursų paieška ir kt.) ir turėti darbo su jais įgūdžius.

Po didelės apimties objektyvios analizės yra sukuriami konkretūs sprendimai ir rekomendacijos užsakovui kiekvienam probleminiam klausimui, o taip pat tų sprendimų įdiegimo taktika ir strategija.


1 ETAPAS

(vyksta bendradarbiaujant kartu su užsakovu (savininku ir/arba akcininkų grupe, ir /arba su firmos direktoriumi))

 • užsakymo konkretizavimas ir DFA diagnostikos tikslų apibrėžimas; objektų ir valdymo sistemų, kurios bus tiriamos nustatymas, sąlygų apsibrėžimas, darbų apimties numatymas, laiko sąnaudos paskaičiavimas ir DFA atlikimo kainos apibrėžimas;
 • verslo procesų “taip, kaip yra”, aprašymas (atlieka užsakovas);
 • gauto iš užsakovo gamybinių ir verslo procesų modelio “taip, kaip yra”, analizė;
 • sutarties (įtraukiant ir susitarimą dėl konfidencialumo) pasirašymas;
 • DFA diagnostikos instrumentų duomenų surinkimui ir analizei nustatymas bei suderinimas (“raktinių” figūrų, su kuriomis bus atliekamas interviu, išrinkimas; anketų, organizacinių schemų, pareiginių “raktinų” sistemos figūrų instrukcijų ir kiti galimų kliento kompanijos dokumentų išstudijavimas)

2 ETAPAS

Organizacinės įmonės diagnostikos atikimas (atlieka vykdytojai).

 • duomenų surinkimo procedūros atlikimas.

Analizės objektais gali būti: kompanijos problemos, struktūra ir egzistuojantis reglamentas; atsakomybės zonų pasiskirstymo ypatybės; suasmeninita “raktinių” figūrų analizė pagal jų užimamą funkcinę padėtį, lojalumo lygmuo, darbuotojų pasitenkinimas darbo sąlygomis kompanijoje ir pan. (pagal užsakovo pageidavimus)

 • surinktos medžiagos tyrimas, sisteminimas bei analizė.

Analizė gali apimti probleminį kompanijos lauką, valdymo sistemas ir kaip efektyviai jos funkcionuoja, struktūrinių padalinių bendradarbiavimo kokybę, egzistuojančią organizacinę struktūrą pagal funkcijų pasiskirstymą, atsakomybės zonas, ir kt.

 • einamasis operatyvinis darbas vyksta griežtai reglamentuotos kryžminės diskusijos būdu su kiekviena iš “raktinių” sistemos figūrų;
 • atliekama visos gautos informacijos analizė;
 • sukuriami sprendimai ir rekomendacijos;
 • paruošiama galutinė ataskaitasu grafikais, išvadomis, įvertinimais ir optimizavimo rekomendacijomis, įtraukiant asmenines kiekvienos raktinės figūros charakteristikas.

3 ETAPAS

(DFA išvadų aptarimas kartu su užsakovu) 

Užsakovui pateikiama projekto ataskaita, remiantis tyrimo rezultatais. Joje smulkiai aprašytas visos sistemos įvertinimas, išskiriant visas egzistuojančios sistemos zonas su visais jos funciniais mazgais:

 • pateikiamas grafinis vaizdas su tekstine medžiaga;
 • pateikiama palyginamoji funkcinės sąveikos analizė seno ir naujai siūlomo verslo modelio, kartu su jo realizavimo etapais;
 • pateikiamas vadovaujančios komandos potencialo įvertinimas (atskirai išskiriant kiekvieną “raktinę” firmos  figūrą, bei apibendrinant asmenis ir jų potencialą bei sąveiką pagal įmonės skyrius, o taip pat visą įmonės komandą). Sistemiškai pateikiama grafiniu ir tekstiniu būdu kiekvieno darbuotojo, praėjusio DFA, motyvacijos.
 • pateikiama visų funkcinių “raktinių” mazgų mechanizmo efektyvaus darbo schema;
 • išvardinami esminiai strategijos realizavimo prioritetai ir konkretūs strategijos įgyvendinimo veiksmai;
 • pateikiamas strateginio plano aprašas, kaip optimizuoti gamybą (terminai, atsakingi asmenys, užduotys, resursai);
 • pateikiama komandos informavimo apie naują strategiją procedūra bei būdai ją integruoti į korporacinę struktūrą;
 • pateikiama sprendimų diegimo procedūra.

PASITEIRAVIMAS DĖL VERSLO KONSULTACIJOS

vardas, pavardė (*)

el. pašto adresas (*)

telefonas (*)

įmonė

pasirinkite programą (*)

žinutė

* - būtina nurodyti.